Monday, 12 December 2011

Kesahan dan Kebolehpercayaan

apa akan jadi sekiranya ujian yang dilakukan tidak sah?
Antaranya ialah:
 • kualitinya akan dipertikaikan
 • kita juga tidak dapat menguji taha kefahaman para pelajar
 • seterusnya, kita tidak dapat menilai sejauh mana kefahaman yang pelajar miliki. 
Apakah maksud Kesahan?
Kesahan adalah darjah ketepatan proses penaksiran menaksir konsep yang tertentu yang hendak diukur oleh penilai.

Jenis Kesahan
1. Kesahan Instrumen  ( tidak ada kesahan instrumen)
2. Kesahan Insferens (ianya banyak bergantung kepada kesahan instrumen)

Kesahan Instrumen mengukur apa yang sepatutnya diukur

 • sesuai
 • bermakna
 • berguna

Kategori kesahan instrumen yang akan mempebgaruhi kesahan inferens yang akan dibuat:

 •  Kesahan Kandungan
 •  Kesahan Kriteria
 •  Kesahan Konstruk

Kebolehpercayaan?
 merujuk kepada ketekalan(consistency) alat pengukur dalam mengukur aspek yg hendak diukur

 • Tentukan Kebolehpercayaan
 • Kaedah uji-uji semula
 • ukuran kesetaraan
 • Ketekalan antara pemeriksa
 • Ketekalan Dalaman
 • kaedah belah dua


Kaitan antara  Kesahan dan Kebolehpercayaan
1. Ujian perlu sah dan mempunyai kebolehpercayaan untuk membolehkan kesimpulan atau inferens yang dibuat daripada skor yang diperolehi itu sah
2. kesahan lebih penting daripada kebolehpercayaan

Friday, 9 December 2011

Penaksiran, Pengujian, Pengukuran dan Penilaian

Penaksiran
Penaksiran ialah proses mengumpul data tentang apa yang pelajar tahu dan apa yang mereka boleh lakukan.

Tujuan dan Jenis Penaksiran:

TUJUAN
JENIS
Mengenal pasti kelemahan dan kesediaan belajar
Penaksiran diagnostik
Mempelbagaikan penaksiran secara berkala bagi tujuan penaksiran sumatif
Penaksiran formatif (formative assessment)
Membantu pelajar belajar secara berterusan
Penaksiran untuk pembelajaran (assessement for learning dan assessment as learning)
Memberi gred
Melapor kepada pihak luar
Membuat keputusan tentang sesuatu tindakan
Penaksiran sumatif (summative assessment) atau penaksiran hasil pembelajaran (assessment of learning)


Perbezaan Assessmment for Learning dan Assessment as Learning


Assessment for learning
Assessment as learning
Sejauh mana pembelajaran berlaku dibuat perbandingan dengan kriteria yang merujuk kepada hasil pembelajaran yang diharapkan
Sejauh mana pembelajaran berlaku dibuat perbandingan dengan prestasi kendiri sebelumnya


Pengkelasan mengikut darjah keutamaan antara faktor ekonomi, ketulenan (autentik), dengan kebolehpercayaan.


Faktor  yang diutamakan
Jenis
Ketulenan (authenticity)
Penaksiran autentik atau penaksiran alternatif
Ekonomi dan kebolehpercayaan
Penaksiran konvensional/ tradisional atau pengujian


Penaksiran Diagnostik dapat mengetahui kemlemahan dan kesediaan pelajar dengan melakukan ujian diagnostik

Penaksiran Sumatif untuk mengumpul data apa yang pelajar tahu di sesuatu unit di setiap akhir topik, akhit semester dan sebagainya.

Penaksiran Formatif dapat mempelbagaikan penaksiran secara berskala bagi tujuan penaksiran sumatif

Pengujian
Pengujian ialah proses mengumpul data secara sistematik di bawah keadaan yang terkawal dan seragam.

Pengukuran
proses dimana skala standard @ alat pengukur diaplikasikan kepada objek, peristiwa atau keadaan contohnya memberi markah.

Penilaian ialah proses membandingkan data (pengukuran) kepada satu standard @ kriteria dengan tujuan menentukan kualiti atau nilai harganya.

Teknik Memupuk Pemikiran Analitikal dan Kreatif

sebelum memulakan pembelajaran minggu ini, kami membuat perbincangan dalam kumpulan tentang kaedah pembelajran yang telah kami pelajari sebelum ini iaitu:

 • Pembelajaran Inkuiri
 • Pembelajaran Berasakan Pemikiran(Thinking Base Learning)
 • Pembelajaran Berasaskan Masalah( Problem Base Learning)
 • Pembelajaran Koperatif
 • Pembelajaran Berasakan Projek(Project base Learning)

1. Pembelajaran berasaskan inkuiri adalah satu kaedah pembelajaran yang dimulai dengan satu persoalan utama dan memerlukan pelajar merancang, menyiasat, menganalisis data, menjawap soalan dan berkongsi maklumat.

2. Pembelajaran Berasakan Pemikiran ialah satu kaedah pembinaan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis secara terus atau eksplisit

3. PBL ialah pembelajaran yang dimulakan dengan satu masalah yang berkaitan dengan dunia sebenar dan mempunyai beberapa penyelesaian

4. Pembelajaran Koperatif ialah pembelajaran yang memerlukan pelajar bekerja dalam kumpulan yang dibahagikan secara heterogenous untuk mencapai matlamat yang sama berasaskan 5 prinsip pembelajaran koperatif iaitu saling bergantungan secara positif, akauntabiliti atau penanggungjawaban individu, interaksi bersemuka, pengajaran kemahiran sosial secara eksplisit, pemprosesan kumpulan.

5. Pembelajaran berasaskan projek ialah kaedah pembelajaran dimana pelajar melakukan projek dan menghasilkan produk

Maksud Pemikiran:

Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami

Pemikiran analitik merupakan satu operasi kognitif yang memerlukan kita melihat sesuatu butiran secara mendalam dan terperinci

Pemikiran Kreatif
 • Kecekapan menggunakan minda untukMenjana dan menghasilkan idea
 • Mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa, pelbagai, dan bernilai  sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan.
 • Menerokai dan mencari makna, pemahaman dan penyelesaian masalah

Kaedah analogi diguna untuk membina jambatan konsep untuk pelajar bagi menghubungkan apa yang diketahui (konsep analog) dengan apa yang baru (konsep target).

Terdapat 6 langkah utama dalam Model Pengajaran dengan Analogi (Glynn, 1995)
 1.  Perkenalkan konsep target
 2.   Ulang kaji konsep analog
 3. Kenal pasti ciri-ciri relevan konsep target dan analog
 4.   Petakan ciri yang serupa
 5. Tunjukkan di mana analogi tidak lagi sepadan
 6.  Buat kesimpulan 


Contoh analog dan target:
Solar System (Analog)
Atom (Target)
Sun
Nucleus
Planets
Electrons
Sun attract Planet
Nucleus attract electron
Sun is more massive than planet
Nucleus is more massive than electron


Tuesday, 29 November 2011

Miskonsepsi Fizik

Definisi:
salah kefahaman yang berbeza daripada kefahaman sains yang di terima pakai pada satu-satu masa

Ciri-ciri:
sukar di ubah
berpunca dri pengalaman
kurang kefahaman

Contoh miskonsepsi:

 •  tekanan dalam cecair bertindak ke bawah
 • tekanan dalam cecair bergantung pada saiz dan bentuk bekas dan luas permukaan


Kemahiran asas
to determine numerical value of the concept

contoh:
Bagaimana menyiasat hubungan tekanan dalam cecair dengan kedalaman?
tekanan dalam cecair boleh ditentukan dengan mengukur,
 jarak mengufuk pancutan air = tekanan cecair


Operasi Definisi
definisi yang menghuraikan langkah untuk mengambil nilai sesuatu konsep

kita dapat mengira luas daun dengan menghitung jumlah petak

Penaakulan nisbah dan Bahagi
        Bagi kuantiti fizik dengan dimensi yang sama, nilai berangka hasil nisbah digunakan sebagai perbandingan, iaitu berapa kali lebih besar (atau lebih kecil) satu kuantiti berbanding kuantiti yang satu lagi.
contoh:
a) 5kg/ 3= 1.67
1.67 merujuk kepada jumlah jisim barang yang boleh diperolehi dengan harga 1 ringgit
b) 8kg/km
8 merujuk kepada jumlah jisim yang terkandung dalam 1m3  isipadu 
Thursday, 24 November 2011

Thinking Base Learning

Bloom's Taxonomy


1. Pengetahuan
ciri-ciri: 
mengingat semula apa yang telah di pelajari sepert istilah, fakta, prinsip dan prosedur
tiada manipulasi atau interpretasi

contoh kata kerja:
melabel, melakar, melukis, memerihal, mendefinisi, mengenal pasti, mentakrif, menulis, menyatakan dan menyenarai.

2. Kefahaman
ciri-ciri:
interpretasi mudah
menunjukkan bukti yang pelajar faham
kebolehan menggunakan maklumat
mengubah ke bentuk baru

contoh kerja:
membanding beza, memberikan contoh, membuat inferens, menerangkan, menganggar, menukar, meramalkan dan merumus.

3. Aplikasi
ciri-ciri:
penggunaan idea, teori , prinsip, kaedah atau situasi baru
mengaplikasikan peraturan, idea, konsep, prinsip
pemindahan pembelajaran

contoh kata kerja
menyelesaikan dan menunjukkan

4. Analisis
ciri-ciri:
memahami perhubungan khasnya dengan memecahkan kepada komponen dan melihat perkaitan antara komponen

contoh kata kerja:
membezakan dan mengenalpasti

5. Sintesis
ciri-ciri
kebolehan menggabungkan atau menyusun bahagian-bahagian dan menjadikannya satu pola, struktur sistem yang baru yg tidak wujud sebelum ini.

contoh kata kerja
berkomunikasi, membina,membuat hipotesis, mendefinisikan secara operasi, menganalogi, mengeksperimen, menggabungkan, mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah, merancang, merangkakan, mereka bentuk cipta dan meringkaskan.

6. Penilaian
ciri-ciri
membuat pertimbangan (judgement) nilai ke atas sesuatu bahan,idea kaedah bagi sesuatu tujuan
membuat penelitian dan pertimbangkan sejauh mana sesuatu bahan atau kaedah memnuhi sesuatu kriteria
penggunaan sesuatu kriteria untuk menilai sesuatu sama ada kriteria dari luar atau dalam

contoh kata kerja:
membuat keputusan, menaksir, mengkritik, menjustifikasi dan mentafsir

Pada hari tersebut, kami telah belajar 6 aras pemikiran bloom's taksonomi iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. kami telah menjawab beberapa soalan bagi mengenal pasti aras pemikiran yang betul

Tuesday, 22 November 2011

prinsip pembelajaran koperatif

hari ini kami telah membincangkan tentang prinsip-prinsip pembelajaran koperatif dan teknik pembelajaran koperatif.

 1.  setiap kumpulan mempunyai 5 orang ahli yang di kenali sebagai kumpulan ASAL.
 2.  selepas itu, setiap ahli mempunyai nombor masing-masing iaitu nombr 1-5.
 3.  mengikut nombor yang sama, setiap ahli membentuk kumpulan PAKAR.
 4.  pensyarah memberi tajuk yang patut di bincangkan bersama dalam ahli kumpulan
 5.  ahli kumpulan berbincang tentang prinsip dan teknik yang mana kumpulan kami mendapat teknik Group Investigation (GI)
 6. selepas 20 minit kami diminta kembali kepada kumpulan ASAL dan menerangkan apa yang dibincang di dalam kumpulan PAKAR
 7.  setelah 30 minit berbincang, pensyarah memberi soalan menggunakan teknik Numbered Head Together untuk memperoleh markah bonus kepada kumpulan yang memperoleh markah yang tertinggi.


Definisi
1 kaedah pembelajaran yang memerlukan pelajar bekerja secara kumpulan yang merangkumi prinsip pembelajaran secara koperatif iaitu kemahiran koperatif , saling bergantungan positif, interaksi semula, akauntabiliti koperatif dan pemprosesan kumpulan.

terdapat 5 prinsip pembelajaran secara koperatif iaitu:

1. saling bergantungan positif

Saling pergantungan positif ialah persepsi bahawa nasib ahli-ahli sekumpulan adalah serupa dan mereka adalah saling bergantung di antara satu sama lain untuk mencapai sesuatu matlamat yang sama. Semua ahli kumpulan perlu mengambil berat tentang pembelajaran diri sendiri dan juga pembelajaran rakan-rakan sekumpulan. Ini bermakna semua ahli mesti berjaya sebelum kumpulan boleh dianggap sudah
berjaya.

2. interaksi semula


Ahli-ahli kumpulan perlu duduk berdekatan dan berinteraksi di antara satu sama lain secara bersemuka. Sebanyak mungkin peluang dan masa perlu diberikan kepada pelajar-pelajar untuk berinteraksi dalam kumpulan supaya mereka dapat membantu, menggalak, dan seterusnya meningkatkan usaha di antara satu sama lain untuk mencapai tahap pembelajaran yang maksimum.

3. akauntabiliti individu


Setiap orang ahli kumpulan mempunyai tanggungjawab untuk belajar. Kumpulan koperatif bukanlah hanya digunakan untuk mencapai matlamat kumpulan sahaja, tetapi juga bertujuan memastikan bahawa setiap orang ahli kumpulan akan menjadi individu yang lebih berkebolehan. Ini bermakna setelah menyiapkan sesuatu
tugasan kumpulan secara berkoperatif, setiap orang ahli kumpulan mesti berupaya menyiapkan tugasan yang serupa secara bersendirian.

4. pemprosesan kumpulan


Pemprosesan kumpulan ialah penilaian ke atas pencapaian kumpulan yang dilakukan oleh kumpulan itu sendiri. Ini boleh dilakukan dengan meminta ahli-ahli kumpulan berbincang sejauh manakah kumpulan mereka telah mencapai matlamatnya dan juga setakat manakah hubungan baik untuk bekerjasama telah dikekalkan
ke arah mencapai matlamat itu. Semasa pemprosesan kumpulan dijalankan, ahli-ahli kumpulan akan menghuraikan tingkah laku yang telah membantu dan juga tingkah laku yang tidak membantu kumpulan mencapai matlamatnya. Seterusnya, mereka akan membuat keputusan tentang tingkah laku apakah yang perlu dikekalkan dan tingkah laku apa pula yang perlu diubah. Ini bermakna masa khas perlu diberikan kepada kumpulan untuk merenung kembali dan menilai tingkah laku setiap orang ahli dan juga pencapaian kumpulan.


5. kemahiran koperatif


Manusia tidak dilahirkan dengan naluri untuk berinteraksi secara berkesan dengan orang lain (Johnson, Johnson & Holubec, 1990). Justeru itu, kemahiran-kemahiran koperatif untuk bergaul secara berkesan dengan orang lain tidak akan wujud secara automatis apabila ia diperlukan. Pelajar-pelajar mesti diajar dan juga didorong untuk menggunakan kemahiran-kemahiran koperatif yang perlu untuk mewujudkan kumpulan yang produktif. Kemahiran-kemahiran seperti ini dapat menggalakkan komunikasi, mewujudkan kepercayaan, memperbaiki proses membuat keputusan, dan melicinkan pengurusan konflik dalam kumpulan.

Teknik Pembelajaran Koperatif


 • JIGSAW
 • STAD – Student Teams Achievement Divisions
 • GI – Group Investigation
 • TGT – Teams Games Tournaments
 • TAI – Teams Accelerated Instruction
 • Numbered Heads Together

Sunday, 20 November 2011

saya, teknologi & media

Apa itu teknologi??
Peralatan, mesin, bahan, konsep, kaedah dan cara yg dapat membantu dan memudah cara penyampaian maklumat dari pembawa maklumat daripada sumber kepada penerima maklumat.

contoh: komputer, radio, televisyen, telefon bimbit, ipad, mesin fotostat, mesin pencetak, dakwat


Media??
Saluran atau medium untuk menyampaikan maklumat dari pembawa maklumat daripada sumber kepada penerima.

contoh: internet(blog,facebook), perisian (pdf,adobe, microsoft office), surat khabar

Perbezaan teknologi dan media:
teknologi adalah peralatan fizikal yang membantu menyampaikan maklumat manakala media ialah saluran untuk menyampaikan maklumat

Thursday, 17 November 2011

Monday, 31 October 2011

Problem Base Learning

PBL:
- An instructional approach that uses real life ill- structured problems as the impetus for learning
- An education process that requires the learner to go through the same act during learning that are value in the   real world

PBL approach:

 • Problem
 • Facilitator
 • Problem solvers
Traditional approach
 • Content
 • Lecturer
 • Student
1. Group Setting
2. Problem Identification
3. Idea Generation
4. Learning Issues
5. Self-directed learning
6. Synthesis & Application
7. Reflection & FeedbackProblem Base Learning will provide with opportunities to:

 • examine and try out what you know
 • discover what you need to learn
 • develop your people skills for achieving higher performance in teams
 • improve your communication skills
 • state and defendpositions with evidence and sound argument
 • become more flexible in process information and meeting obligations
 • practise skills that you will need after your education

Thursday, 27 October 2011

sambungan mikro Pengajaran...

3. Kemahiran Menerang

Tujuan:

 •  menyampaikan maklumat dgn cara yg berkesan
 • membina pengetahuan dan kefahaman pelajar
 • pelajar dpt mengikut arahan
terdapat 3 jenis penerangan iaitu
1. Penaakulan:
 •        menggunakan proses logik untuk menjawab soalan
 •        menstruktur semula konsep atau idea
2. Interpretatif
 •        menghuraikan maksud sesuatu istilah atau pernyataan
 •        idea, konsep, prinsip atau teori
3. Diskriptif
 •        menghuraikan proses, struktur dan prosedur
 •        arahan jelas langkah2 menjalankn s'suatu
Komponen Menerang
Ayat pembukaan: mewujudkan kesediaan dan menarik perhatian contohnya bertanya soalan
Isi kandungan: Intipati tntg apa yg hendak diterangkan
Penghubung: Perkataan dan frasa yg digunakan utk menjadikan penerangan berkesan iaitu penanda waca  contohnya oleh itu dan adalah disebabkan oleh.
Ayat penutup: Ringkasan isi kandungan penerangan
Soalan bgi menaksir kefahaman: Soalan pendek utk menilai kefahaman pelajar

4 Prinsip Utama Kemahiran Menerang
 • Gunakan kejelasan
 • Gunakan penegasan
 • Urutan/kesinambungan
 • Dapatkan maklum
4. Kemahiran Memperkukuh
Tujuan:
 • meningkatkan interaksi bilik darjah
 • memperbaiki disiplin bilik darjah
 • memotivasikan pelajar
 • meningkatkan keyakinan pelajar
 • mengubah atau mengubah suai kelakuan pelajar scr positif
 • meningkatkan kefahaman pelajar

Prinsip memperkukuh

 • Tunjukkan kemesraa, keghairahan/ semangat kesungguhan dan masukkan unsur kecindan
 • berfikiran terbuka terhadap kelakuan pljr
 • pelbagaikan kaedah, media, teknologi dan aktiviti
 • bersifat ikhlas

Monday, 17 October 2011

Kemahiran Mikro Pengajaran

Apa itu kemahiran mikropengajaran?
Pengajaran merupakan 1 proses rumit yg memerlukan p'bagai kemahiran

Unit 1:
  
4 Kemahiran mikro
 •    Kemahiran memulakan pengajaran(cungkil idea)
 •    Menyoal
 •    Menerang
 •    Memperkukuh
1. Kemahiran memulakan pengajaran
 •  menarik perhatian pelajar
 • membantu pelajar bersedia dari sudut kognitif dan afektif
 • memperkenalkan objektif pembelajaran
 • membina aliran pemikiran
 • mengetahui pengetahuan yg sedia ada
Cara-cara utk mencungkil idea pelajar:
 • soal jawab keseluruhan kelas
 • perbincangan kumpulan
 • demonstrasi guru
 • kuiz pendek @ praujian
 • Ramal-perhati-terang 
 • Peta konsep
 • kartun konsep
Peta Konsep- gambaran visual yg terkandung konsep-konsep yang di label dengan istilah-istilah,
contohnya:
Add caption

Konsep Kartun
Konsep di mana lukisan kartun di gunakan untuk pelajar berfikir tentang  sesuatu situasi dan memberi pendapat masing-masing.


2. Kemahiran Menyoal
 • Memulakan inkuiri
 • Pelajar secara aktif
 • menarik perhatian
 • Menumpukan perhatian
 • M'galakkan pelajar bertanya soalan
 • Membina kemahiran berfikir
 • Meminta penjelasan idea pelajar
 • Mengenal pasti dan menangani miskonsepsi
 • mentafsir kefahaman pelajar
Langkah-langkah menyoal:
1. Ajukan soalan kepada seluruh kelas
2. Memberi masa berfikir yg sesuai
3. Memilih pelajar untuk menjawab
4. Memberi respon kpd jawapan pelajar
5. Membuat ringkasan


Tuesday, 11 October 2011

Minggu ke-5

Apa itu Unit Pengajaran??
 Pelan Intruksi @ pengajaran yg mengandungi rangka terperinci b'dsrkn satu tema atau bhgn drpd sukatan pelajaran, di susun dgn teliti dan m'ngandungi perihalan tntg:

1. Tajuk dan kegunaan unit
2. Pengetahuan sedia ada pelajar
3. Analisis isi kandungan pelajaran
4. Bahan bntu mengajar dan belajr (t'msk teknologi)
5. Kaedah P&P
6. Pelan penaksiran
7. Rancangan pengajaran harian

1. Tajuk Unit merupakan sinopsis tntg apa yg hndk dicapai unit pengajaran dan kepentingan tema/ bahagian sukatan pelajaran yg dipilh.

2. Pengetahuan Sedia ada Pelajar:
 •         Pengetahuan sedia ada pelajar- 4 lessons
 •         Pelan mencungkil idea- 4 lessons
 •         Idea @ objektif utama yg kemungkinan sukar dicapai- 4 lessons
 •         Miskonsepsi yg mgkin wjd dan konsep saintifiknya yg tepat- 1unit
3. Analisis isi kandungan pelajaran
 •          Hasil Pembelajaran - 4 lessons
 •          Senarai istilah/konsep/prinsip/hukum/teori- 4 lessons
 •          Idea utama m'gunakan bahasa yg sesuai dgn kebolehan dan umur pelajar- 4 lessons
 •          Persoalan utama dgn jwpn saintifiknya- 4 lessons
 •          Objek, sistem atau kejadian sebenar yg berkaitan dgn tajuk/konsep/prinsip/hukum/teori -4   lessons
 •          Peta konsep- 1 unit
4. Bahan bantu mengajar dan belajar
 •      Senarai bahan, peralatan/ teknologi dan bahan sumber yg diperlukan t'msk lembaran kerja pelajar- 4   lessons  
5. Kaedah dan Aktiviti P&P
 •      Senarai kaedah dan aktiviti p&p cthnya perbincangan, kerja berkumpulan, kerja individu, menonton klip video, demonstrasi guru, main peranan, permainan. bagi setiap fasa pengajaran- 4 lessons
 •      Garis masa (time line) bgi keseluruhan unit utk menunjukkan bagaimana masa diperuntukkan bgi setiap subtajuk- 1 unit
6. Pelan penaksiran
 •    Senarai tugasan penaksiran dan hasil akhir tugasan - 4 lessons
 •    Alat menaksir dan menilai pencapaian hasil pembelajaran seperti ujian bertulis, laporan, soalan2, rubric,dll. bagi setiap fasa pembelajaran dan selps selesai 1 unit pengajaran.
7. Rancangan pengajaran harian:
 • Tema/tajuk
 • bidang pembelajaran
 • kumpulan sasar
 • Tarikh dan masa
 • Tujuan
 • Hasil pembelajaran: kognitif, psikomotor (kemahiran saintifik), afektif (sikap saintifik dan nilai murni)
 • Konsep saintifik utama
 • Bahan, peralatan dan bahan sumber
 • Langkah berjaga-jaga
 • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
 • Penaksiran dan penilaian hasil pembelajaran

Saturday, 8 October 2011

Tenaga Hidroelektrik

Pengenalan...
Tenaga hidroelektrik menjadi tenaga alternatif bagi menggantikan gas asli dan petroleum yg mana kita sedia tahu yang petroleum akan habis kelak. tenaga hidroelektrik adalah semulajadi dan boleh diperbaharui . di negara kita, empangan Kenyir sudah beroperasi  sejak 10 tahun dahulu untuk menjana tenaga elektrik. kini, empangan Bakon Sarawak akan beroperasi mulai tahun 2012 yang mana mampu menjana 2400 MW.

Kebaikan Tenaga Hidroelektrik:

 • Untuk membekalkan air- penduduk dapat menjalankan kehidupan seharian mereka apabila empangan ini dapt membekalkan sumber air .

 •  untuk mengawal banjir- banjir selalunya berlaku di kwsn tanah yg rendah. Tasik Kenyir bertindak sbg kwsn takungan air seluas 38,000 hektar dan kawsan daratan seluas 171,199 hektar.
 • sebagai pusat pelancongan- Kita dapat lihat Tasik Kenyir menjadi sektor perlancongan yg byk mendatangkan kesan positif dan sekalugus mendatangkan pulangan yg lumayan atau sebagai sumber pendapatan kepada negara.

Keburukan
 • kepupusan  dan gangguan flora dan fauna- banyak flora dan fauna terancam. Contohnya adalah pembinaan Empangan Baku, flora biasa pupus tanpa mengetahui kajian yg mendalam.
 • kemusnahan hutan- Pembinaan empangan memerlukan pembersihan hutan yg luas tanpa kawalan seperti empangan Bakun dan Tasik Chini memberi kesan yg ketara. Empangan Bakun telah memusnahkan habitat semulajadi sebanyak 70,000 hektar yg sebesar Singapura. habitat semulajadi terganggu dan menyebabkan organisma terpaksa mencari habitat yg baru.
 • Masalah Entropogenik- Masalh banjir biasanya berkait dgn sistem pengaliran yg kurg teratur. pendedahan tanah terbiar kpd hujn menybbkn aliran air permukaan bertambah. selain itu, masalah tanah runtuh dan juga hakisan tanah akan berlaku.

Friday, 7 October 2011

Tenaga Solar sebagai alternatif menggantikan Petroleum

Apakah yang di maksudkan dgn tenaga solar???
 • Tenaga solar atau tenaga solar adlh teknologi yg menyumbgkn penjanaan tenaga drpd cahaya matahri. 
 • tenaga solar mrpkn antra tenaga gantian yg tdk mncemrkn alam sekitar
Tenaga Solar di gunakan dlm bbrpa bidg antaranya:
 • Pemanasan
 • generasi elektrik
 • penyahmasinan air laut
 • sektor perumahan- rumah2 dibina dpt dilgkpkn dgn kemudahan pemprosesan tnga suria kpd tng elektrik yg mnjimtkn kos
 • pengangkutan- sistem pendingin suria. selain itu, di negara2 maju mereka tlh m'gunakn kenderaan hybrid yg di caj oleh tenaga solar 
Cara Sel Solar Beroperasi: 1. semikonduktor ialah bhn yg mmpunyai 2 pembawa cas iaitu pembawa cas negatif dipggil elektron dn cas positf lohong.
semikonduktor
2. kepingn2 silikon yg tlh di dopkn dgn bendasing mnyebbkn mmpunyai 1 jns pmbwa melebihi drpd yg lg 1.
3. jika pembawa majoriti ialh elektron, semikondktr adlh jenis n, manakala lohong ialh pmbwa majoriti dan semikondktor ialah jns p. 
4.apbla kedua-dua jns semikondktr digabgkn m'btk simangan pn, satu medan elektrik akn terbina sdi p'smpngn, maka ia mmbolhkn tenaga solar "kumpul" dan "tolak" elektron yg trcbut dlm sel utk mengeluarkn arus elektrik

Kebaikan Penggunaan tenaga Solar sebagai sumber elektrik

Penjimatan elektrik dan kos
Penggunaan tenga solar sebgai sumber elktrik menjimatkan kos. hal ini dinyatakan oleh Pengarah Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI) UKM, Prof.Dr.Kamaruzam Sopian bahawa Teknologi Suria adlh lbh praktikal, menjimatkn kos dan masa b'bndg kaedah penyambungan grid yg diamalkan ktika ini.

Mengurangkan Penggunaan Pengekploitasian Sumber Fosil

 • negara2 mmbngn spr  Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Singapura m'gunakan smber tenaga fosil utam drpd smber asli
 • kadar p'gunaan sumber tenaga fosil adlh tinggi b'bndg negara2 maju spt Amerika Syarikat, Britain, Kanada, Perancis dan Australia
 • hal ini jelas mmbuktikan bahawa negara maju m'gunakan sumber tenaga dgn lbh cekp b'bndg ngra mmbangn

Pelestarian Alam Sekitar

 • Pengantian smbr tenaga solar dgn smbr tnga fosil scr tdk lgsg mngrgkn aktvti pmbakaran bahan api fosil bgi tujuan penjanaan tenaga.
 • Sumber tenaga fosil merangkumi gas, minyak dan arang batu
 • Pembakaran sumber2 fosil dlm proses penjanaan tenga scr tdk lgsg mengeluarkn gas2 beracun spt gas metana, karbon monoksida, lead, oksida nitrat. gas2 ini menymbg kpd pencemaran ruang udara.
 • justeru, tindakan mengntikan sumbr tenaga suria dpt mengurangkan pencemaran alam dan menjurus kpd pelestarian alam sekitar.
 • hal ini kerana, sumber Tenaga Solar dipercayai tdk menyumbang kpd pelepasan gas2 beracun serta mesra alam
Faktor Pembinaan Loji Solar

Keselamatan
Selamat  kepada pengguna dan loji boleh dibina di sekitar penduiduk.
Pembelanjaan
Apabila  diaplikasikan di peringkat rumah persendirian, kosnya yang terlalu mahal. Untuk sebuah rumah sekurang-kurangnya memerlukan sistem 3Kw di mana bagi setiap sistem 1Kw berharga RM 26000. Maka, jika 3Kw bagi setaip rumah ialah berharga RM78000.
Lokasi
-          Malaysia yang panas dan hujan sepanjang tahun dengan pendedahan kepada cahaya matahari secara purata antara 4.5 ke 8 jam sehari. Umumnya, Malaysia terletak pada kedudukan geografi yang mendedahkan negara ini kepada 4500KWh bagi setiap meter persegi. Ini sangat sesuai bagi pembinaan loji tenaga solar bersaiz besar.
-          Malaysia mempunyai potensi luas kerana terletak di kawasan khatulistiwa yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun dengan suhu tinggi 27°C.                                                                                                                                           

Tuesday, 4 October 2011

Minggu ke-4

Alhamdulillah....
Minggu ini merupakan minggu kami menganjurkan Project Base Learning (PjBL) iaitu program Malaysia dan Nuklear. wajarkah tenaga nuklear di jadikan sebagai tenaga dominan bagi menggantikan petroleum yang semakin berkurangan di negara kita?

Sehari sebelum program ini, kami telah membuat satu perbahasan antara pihak kerajaan dan pembangkang yang mana saya dan ahli kumpulan tidak bersetuju sama sekali loji Nuklear di bina di Malysia di atas sbb sperti brikut:

Keselamatan- sekiranya berlaku kebocoran loji nuklear, ia akan menyebabkan penyebaran radiasi di udara yg mana ia bolh membawa kepada kematian, kanser dan penyakit yg merbahaya


Kos- kos untk membina loji ini dianggarkan lebih kurang 8.9- 12.8 bilion ringgit
 


Kurang Tenaga Pakar- negara kita tidak mempunyai pakar nuklear yg ramai jika di bandingkan dgn negara Jepun dimana di Negara Jepun terdapat 600 org pakar nuklear. Di Malaysia kita hanya m'punyai 40 org shj.


Lokasi- bagi membina loji nuklear, lokasi yg di plh mstilah strategik iaitu berdekatan dgn sumbr air dan jauh dripd pndduk.

 semasa sesi pendebatan berlaku, pihak kerajaan dan pembangkang saling melontarkan hujah masing-masing sehingga berlaku kekecohan di antara penyokong-penyokang yang tidak berpuas hati. setiap pihak memberi banyak maklumat berkaitan dengan tenaga nuklear dan juga tenaga alternatif yg lain cthnya solar, biomass dan hidroelektrik dengan disertakan dengan sumber sekali.

semasa program seminar , kami telah menjemput seorang penceramah dari Agensi Tenaga Nuklear  Malaysia untuk menyampaikan ceramah berkaitan tenaga nuklear yang mana beliau telah memberi maklumat tentg penyelidikan yg tlh di jlnkn sehingga kini. di akhir ceramah beliau, ramai penonton bertanyakan soalan-soalan berkaitan nuklear. antaranya ialh, selamatkh nuklear di bina di Malaysia? di manakah lokasi untk membinanya?

pada pendpt sy, Projek Base Learning (PjBL) ini telah banyk mmberi input kepada sy dan rakan-rakan dlm menjayakan progrm ini. banyk ilmu baru yg kmi perolehi drpd progrm ini, kerjasama drpd ahli kumpln sgt pntg dalam menyiapkan stp tugasan. setiap orang memberi idea, berkongsi maklumat dan bergabung bagi menyelesaikan sesuatu maslh.

Saturday, 1 October 2011

Pembelajaran Masteri

Pembelajaran Masteri ialah suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yg dihasratkan dlm suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya.


Prinsip Pembelajaran Masteri:
1- murid normal bolh m'pelajari apa yg diajarkn guru.
2- pembelajaran dipecahkn kpd beberapa unit kecil spy mdh dikuasai
3- murid memerlukn msa yg mncukupi utk menguasai s'suatu hasil pembelajaran yg di tntukn
4- arahn P&P bg stp unit pembelajaran mstilh jelas


Ciri-ciri Pembelajaran Masteri: • hasil p'belajaran perlulah ditentukan
 • hasil pembelajaran disusun mengikut hierarki @ unit pembelajaran
 • aktiviti P&P hndklh bermakna, berkesan, menarik dan menggembirakan
 • penilaian b'asaskn Ujian Rujukan Kriteria (URK)
 • bhn P&P yg sesuai dan berkaitn
 • murid perlu menguasai 80% aras masteri yg ditetapkan stp unit   p'belajaran   sblm b'pndh ke unit pembelajaran yg bru
 • aktvt pemulihan dilaksanakan utk murid yg blm menguasai aras masteri
 • aktvt pengayaan dilaksanakan utk murid yg tlh m'capai aras masteriModel Pembelajaran MasteriLangkah Pembelajaran Masteri •  penentuan hasil pembelajaran
 •  pengajaran dan pembelajaran
 •  penilaian
 •  tindakan dan susulan Bagaimanakh hasil pembelajaran dinyatakan

 • berdsrkn sukatan pelajaran
 • dlm bntk tingkah laku yg boleh diperhatikan dan di ukur
 • scr eksplisit, jelas dn terperinci
 • dlm domain kognitif, afektif dan psikomotor
 • mengikut aras pembelajaran dri mdh kpd sukrPenentuan Pengajaran dan Pembelajaran
i. kebolehn n keupayaan murid berbeza-beza
ii. kepelbagaian kaedah P & P
iii. kemudahn yg sedia ada
iv. masa yg diperuntukkan


Pendekatan P&P
a- berpustkn guru
b- berpustkn murid


Penilaian


penilaian adlh suatu proses utk mengesan perkmbngn, kebolehan, keupayaan dan pencapaian murid. penilaian jga adlh sebahgn drpd proses P & P yg di jlnkn scr b'trsn.Tindakan Susulan


Tindakan susulan dlm pembelajaran masteri dijlnkn stlh kelemahan dan kekuatan pembelajaran murid dikenal pasti. aktiviti tindakan susulan bertujuan utk:
 - memastikn kelemahan murid tdk t'himpun sehgga terjejas pembelajaran strsnya.
 - memperkukuh dan m'pertgktkn pengetahuan, kemahiran dan nilai yg tlh dikuasai


Tindakan Susukan:
- pemulihan
- penggayaan

Tuesday, 27 September 2011

Kemahiran Proses SainsTerdapat 12  kemahiran proses sains antaranya ialah
 • Memerhati
 • Mengelas
 • Mengukur & m'gunakan Nombor
 • Membuat Inferens
 • Meramal
 • Komunikasi
 • M'gunakan Perhubungan Ruang & masa
 • Mentafsir Maklumat
 • Mendefinisi secara Operasi
 • Mengawal Pembolehubah
 • Membuat Hipotesis
 • Mengeksperiman


Memerhati ialah proses m'gmpul mklmt tntg objk dan fenomena m'gunakan sbhgn @ smua deria cthnya mengenal pasti ciri-ciri sesuatu objek


Mengelas ialah proses memerhati dan mengenalpasti perbezaan dan persamaan antr objk berdasarkan ciri @ sift sepunya.


Mengukur & menggunakan Nombor ialah kebolehan membuat pemerhatian secara kuantitatif yg melibtkn penggunaan alt piawaian


membuat inferens ialah proses membuat kesimpulan awal utk mnrgkn prstiwa @ objk berdasarkan permerhatian. contohnya,pokok bunga dalm bekas A lebih layu berbanding pokok bungan dalam bekas B kerana tidak mendapat cahaya yang mencukupi.


Meramal ialah proses mnntukn dan m'jgka peristiwa yg akan berlaku
Komunikasi ialah kemahiran yg mrjuk kpd kblhan menerima, memilih & mmpersmbhkn mklmt @ idea dalm plbgai btk


Menggunakan perhubungan ruang & masa ialah kebolehan mmperihalkan @ mnnjukkan lokasi, arah, bntk dan saiz s'stu objk dan prbhnnya m'ikut masa. contohnya, merkuri termometer meningkat apabila suhu bertmbah


Mentafsir mklmt boleh menjelaskn data yang mana ia mmberi penerengan rasional tntg objk, fenomena, @ pola b'dsrkn mklmt yg d kmpl


Mendefinisi  secara operasi  ialah proses memberi definisi tntg s'suatu konsep @ keadaan dgn m'nytakn p'kara yg prlu di lkkan dan diperhatikan.


Mengawal Pembolehubah bolh jdi satu faktr, keadaan @ bhgn yg di ubh dlm satu kjdn @ sstm yg di kji
      -p'bolehubah di manipulasikan
      -p'bolehubah bergerak balas
      -p'bolehubah di malarkan


Membuat hipotesis ialah proses m'hsilkn 1 kenyataan umum yg di fkirkn benr b'dsr inferens utk menergkn suatu perkara @ peristiwa


Mengeksperimen adalah kebolehn melaksanakan prosedur utk m'nguji s'stu hipotesis. ia juga kmhiran proses sains pergkt tinggi.